Platinea logo

Tillämpning av befintlig kunskap (arbetspaket 3)

Syfte: Att genomföra interventionsstudier och implementering av nya metoder för rationell antibiotikaanvändning och etablera nationellt samarbete inom kliniska studier.

Arbetspaket 3 har som huvudsaklig målsättning att tillämpa befintlig kunskap om hur antibiotika ska användas optimalt inom sjukvården. Förutom direkt patientnytta bidrar projekten också till att stärka samarbetet kring klinisk forskning nationellt.

Vad vi arbetar med just nu:

  • I Samverkan med Strama som är en viktig aktör vad gäller arbetssätt för rationell förskrivning av antibiotika, har vi tagit fram t.ex. antibiotikaronder där specialister inom infektionssjukdomar ger råd om individanpassad behandling på sjukhus.
  • Samarbete med det nybildande forskningsnätverket ACTION Sweden där representanter från infektionskliniker vid samtliga universitetssjukhus ingår. Vår ambition är att skapa en bestående plattform för kliniska studier som kan medverka i test och demonstration av lösningar på komplexa hälsoutmaningar i verklig miljö. Nätverket kan fungera som ”single entry point” för framtida randomiserade studier.
  • Vi utvärderar just nu den kliniska implementeringen av en ny metod för modellbaserad precisionsdosering av vankomycin.
  • Inom ramen för ACTION Sweden-nätverket pågår just nu en studie för att kartlägga användningen av nya antibiotika mot multiresistenta gramnegativa bakterier på svenska universitetssjukhus.

Arbetspaketledare:

Bild på Thomas Tängdén

Thomas Tängdén

Position: Universitetslektor vid Instutitionen för medicinska vetenskaper

Tillhörighet: Uppsala universitet, Strama

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo