Platinea logo

Optimeringsstudier kring antibiotika (arbetspaket 2)

Syfte: Att generera ny kunskap för en mer rationell och optimerad användning av antibiotika.

I arbetspaket 2 ingår optimeringsstudier, både prekliniska och kliniska, som syftar till att ta fram ny kunskap om hur antibiotika ska användas och doseras på bästa sätt med hänsyn till den enskilda patienten för att uppnå klinisk effekt och samtidigt låg risk för biverkningar och resistensutveckling. Vilka studier som görs baseras på de kunskapsluckor som arbetspaket 1 kommer fram till.

Vad vi arbetar med just nu:

  • Vi har precis avslutat och publicerat en studie som visar vilken noggrannhet som krävs i doseringshistorik vid införande av modellbaserad precisionsdosering av antibiotika (i denna studie vancomycin och meropenem).
  • Ett annat pågående projekt syftar till att beskriva farmakokinetiken av betalaktamantibiotika vid behandling av infektiös endokardit för att därigenom kunna skapa en farmakokinetisk matematisk modell för att simulera optimal dosering av betalaktamantibiotika för olika patientpopulationer med avseende på behandlingseffekt och risk för biverkningar.
  • Vi genomför även en klinisk studie med fokus på förlängd infusion av meropenem och piperacillin till intensivvårdade patienter
  • Olika in-vitro studier (dvs. laboratorieförsök) där man studerar möjligheten att öka effekten av antibiotika genom att använda kombinationer och nya doseringar.

Arbetspaketledare:

Bild på Elisabet Nielsen

Elisabet Nielsen

Position: Professor vid Instutitionen för farmaci

Tillhörighet: Uppsala universitet

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo