Platinea logo

Medverkande parter

I samverkansplattformen Platinea ingår 21 aktörer från myndigheter, vården, akademi och industri, som koordineras av Uppsala Universitet.

akademiska sjukhuset logo

Akademiska sjukhuset (AS) i Uppsala är ett av Sveriges största sjukhus. På Akademiska sjukhuset erbjuds sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet med ett starkt engagemang. Sjukvårdens kvalitet, AS nära samarbete med Uppsala universitet och deras starka life science kluster är basen för internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utbildning.

Apotekarsocietetens logga

Apotekarsocieteten är en oberoende ideell förening och en mötesplats för professioner i hela läkemedelskedjan från forskning och utveckling till användning, och som verkar för en gynnsam utveckling och användning av läkemedel, både för individ och samhälle.

Folkhälsomyndighetens logga

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Göteborgs Universitets logga

Göteborgs Universitet (GU) är ett stort universitet med bredd och mångfald i internationell klass. Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Karolinska Institutets logga

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. KI:s uppdrag är att bedriva forskning och utbildning samt att samverka med det omgivande samhället. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Karolinska Universitetssjukhusets och Astrid Lindgrens barnsjukhus logga

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Till Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer de allra svårast sjuka barnen från hela landet. Här vårdas barn med kroniska sjukdomar och akuta tillstånd. Bägge bedrivs i Region Stockholm.

Karo healthcares logga

Karo Healthcare är ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Stockholm med visionen att bli ledande i Europa inom vardagshälsa. Karo Healthcare innehar en bred portfölj basläkemedel, inklusive antibiotika mot urinvägsinfektion. Våra produkter finns tillgängliga i över 90 länder, där Europa och Norden utgör vår kärna.

Linköpings Universitets logga

Linköpings Universitet (LiU) bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle. LiU erbjuder även ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

LIF's logga

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket de når via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare

MSD's logga

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel, vacciner och tjänster som förbättrar människors hälsa. MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare.

pfizer logo

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag inom forskning och tillverkning av nya läkemedel. De har 58 produktionsanläggningar i världen, varav en i Strängnäs i Sverige. Pfizer är idag den största leverantören av medicinska behandlingar i Sverige, med över 140 läkemedel och vacciner.

Recipharms logga

Recipharm är ett svenskt läkemedelsföretag verksamt inom kontraktstillverkning. Recipharm erbjuder farmaceutisk utveckling och tillverkning av olika doseringsformer samt produktion av kliniskt provmaterial och API.

RISE:s logga

RISE (Research Institutes of Sweden) är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE driver och stöder alla typer av innovationsprocesser.

Region Västerbottens logga

Forskning, utveckling och innovation är viktigt för Region Västerbotten för utvecklingen av hälso- och sjukvården i regionen. Region Västerbotten har ett väl utvecklat arbete inom området antibiotikaanvändning och landets lägsta förbrukning av antibiotika i öppenvården. Regionen satsar nu på att använda befintliga hälsodata för att förbättra antibiotikaanvändningen i slutenvården. Det sker bland annat med hjälp av att utveckla innovativa IT-lösningar för att automatiserat mäta och ge feed-back på antibiotikaanvändningen.

Region Skånes logga

Skånes universitetssjukhus (SUS) är Sveriges tredje största sjukhus och har sin verksamhet i både Malmö och Lund. På SUS bedrivs forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och i samarbete med Lunds universitet. Bedrivs i Region Skåne.

Stramas logga

STRAMA (samverkan mot antibiotikaresistens) startades redan 1995 utifrån ett statligt initiativ för att öka samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och kommunernas sociala verksamheter. Genom Strama blir arbetet mot antibiotikaresistens ytterligare integrerat i landstingens och regionernas kärnverksamhet.

LDF's logga

Läkemedelsdistributörsföreningen (LDF) är den svenska branschföreningen för distributörer av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter. LDF fungerar som remissinstans för branschen i frågor som berör läkemedelsdistributionsmarknaden och har som ändamål att utveckla och underhålla sunda affärsprinciper.

umeå universitet logo

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten, och är ett bredduniversitet med forskning och utbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap. Alltsedan starten har ett rikt mångvetenskapligt samarbete varit ett kännetecknande drag för Umeå universitet.

Uppsala universitets logga

Uppsala universitet grundades 1477, vilket gör det till Nordens äldsta universitet. Universitetet präglas av mångfald och bredd, med internationell forskning på nio fakulteter och obegränsade utbildningar på grund- och masternivå.

Viatris logo

Viatris i Sverige arbetar för att ge människor över hela världen möjlighet till ett välmående liv i varje livsfas. Genom de föregående läkemedels– och medicintekniska företagen Mylan och Upjohn bildades Viatris. Grundat på av vår övertygelse att bättre tillgång till medicinsk behandling leder till bättre hälsa och välmående arbetar våra medarbetare för att få kvalitetsläkemedel till patienter när och var de behöver dem.

OM PLATINEA

  • Platinea är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt.

FINANSIERING

Platinea finansieras av VINNOVA - Sweden's Innovation Agency.

Vinnova's logo

FÖLJ OSS

På X (innan twitter) som @platinea_se

Vinnova's logo