Medverkande parter

I samverkansplattformen PLATINEA ingår 21 aktörer från myndigheter, vården, akademi och industri. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt och att säkerställa tillgängligheten till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige.

PLATINEA koordineras av Uppsala universitet.

De 21 parter som ingår i PLATINEA är: Akademiska sjukhuset (AS) i UppsalaApotekarsocieteten (med personal från Region Kronoberg och Region Östergötland), Cortexa Life Science, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Karolinska Universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Region Stockholm, Karo Healthcare, Linköping universitet, Läkemedelsindustriförening (LIF), MSD, Viatris, Pfizer, Recipharm, RISE (Research Institutes of Sweden), Region Västerbotten, Skånes Universitetssjukhus, Strama (Nationellt programråd mot antibiotikaresistens),Tamro, Umeå Universitetssjukhus och Uppsala universitet.

För mer information läs nedan om respektive part:

Akademiska sjukhuset (AS)

Akademiska sjukhuset (AS) i Uppsala är ett av Sveriges största sjukhus. På Akademiska sjukhuset erbjuds sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet med ett starkt engagemang. Sjukvårdens kvalitet, AS nära samarbete med Uppsala universitet och deras starka life science kluster är basen för internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utbildning.

Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är en oberoende ideell förening och en mötesplats för professioner i hela läkemedelskedjan från forskning och utveckling till användning, och som verkar för en gynnsam utveckling och användning av läkemedel, både för individ och samhälle.

CORTEXA LIFE SCIENCE

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet (GU) är ett stort universitet med bredd och mångfald i internationell klass. Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. KI:s uppdrag är att bedriva forskning och utbildning samt att samverka med det omgivande samhället. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Karolinska Universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Region Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Till Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer de allra svårast sjuka barnen från hela landet. Här vårdas barn med kroniska sjukdomar och akuta tillstånd.

KARO HEALTHCARE

Karo Healthcare är ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Stockholm med visionen att bli ledande i Europa inom vardagshälsa. Karo Healthcare innehar en bred portfölj basläkemedel, inklusive antibiotika mot urinvägsinfektion. Våra produkter finns tillgängliga i över 90 länder, där Europa och Norden utgör vår kärna. 

Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle. LiU erbjuder även ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Läkemedelsindustriförening

LIF - de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket de når via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare

MSD

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel, vacciner och tjänster som förbättrar människors hälsa. MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare.

Pfizer

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag inom forskning och tillverkning av nya läkemedel. De har 58 produktionsanläggningar i världen, varav en i Strängnäs i Sverige. Pfizer är idag den största leverantören av medicinska behandlingar i Sverige, med över 140 läkemedel och vacciner.

Recipharm

Recipharm är ett svenskt läkemedelsföretag verksamt inom kontraktstillverkning. Recipharm erbjuder farmaceutisk utveckling och tillverkning av olika doseringsformer samt produktion av kliniskt provmaterial och API.

RISE

RISE (Research Institutes of Sweden) är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. 

REGION VÄSTERBOTTEN

Forskning, utveckling och innovation är viktigt för Region Västerbotten för utvecklingen av hälso- och sjukvården i regionen. Region Västerbotten har ett väl utvecklat arbete inom området antibiotikaanvändning och landets lägsta förbrukning av antibiotika i öppenvården. Regionen satsar nu på att använda befintliga hälsodata för att förbättra antibiotikaanvändningen i slutenvården. Det sker bland annat med hjälp av att utveckla innovativa IT-lösningar för att automatiserat mäta och ge feed-back på antibiotikaanvändningen.

Skånes Universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus (SUS) är Sveriges tredje största sjukhus och har sin verksamhet i både Malmö och Lund. På SUS bedrivs forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och i samarbete med Lunds universitet

STRAMA

STRAMA (samverkan mot antibiotikaresistens) startades redan 1995 utifrån ett statligt initiativ för att öka samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och kommunernas sociala verksamheter. Genom Strama blir arbetet mot antibiotikaresistens ytterligare integrerat i landstingens och regionernas kärnverksamhet. 

TAMRO/LDF

Läkemedelsdistributörsföreningen (LDF) är den svenska branschföreningen för distributörer av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter. LDF fungerar som remissinstans för branschen i frågor som berör läkemedelsdistributionsmarknaden och har som ändamål att utveckla och underhålla sunda affärsprinciper.

UMEÅ UNIVERSITET

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten, och är ett bredduniversitet med forskning och utbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap. Alltsedan starten har ett rikt mångvetenskapligt samarbete varit ett kännetecknande drag för Umeå universitet.

Uppsala universitet

Uppsala universitet grundades 1477, vilket gör det till Nordens äldsta universitet. Universitetet präglas av mångfald och bredd, med internationell forskning på nio fakulteter och obegränsade utbildningar på grund- och masternivå.

Viatris

Viatris i Sverige arbetar för att ge människor över hela världen möjlighet till ett välmående liv i varje livsfas. Genom de föregående läkemedels– och medicintekniska företagen Mylan och Upjohn bildades Viatris. Grundat på av vår övertygelse att bättre tillgång till medicinsk behandling leder till bättre hälsa och välmående arbetar våra medarbetare för att få kvalitetsläkemedel till patienter när och var de behöver dem.

Senast uppdaterad: 2023-04-21